Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Kto to jest Beneficjent Rzeczywisty ?

Według artykułu 2 Ustawy AML beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna

w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niz spółka, której papiery wartościowe sa dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegąjacym wymogom ujawniania informacji wynikajacym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadąjacym im przepisom prawa panstwa trzeciego:

  • osoba fizyczna bedaca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własnosci wiecej niz 25% ogólnej liczby udzialów lub akcji tej osoby prawnej,

  • osoba fizyczna dysponująca więcej niz 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, osoba fizyczna sprawujaca kontrole nad osoba prawna lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niz 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub lącznie dysponująca więcej niz 25% ogólnej liczby glosów w organie klienta, takze jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

  • osoba fizyczna sprawujaca kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub

  • osoba fizyczną zajmujaca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwosci ustalenia lub wątpliwosci co do tożsamosci osób fizycznych okreslonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

  b) w przypadku klienta będacego trustem, beneficjentem rzeczywsitym jest:

  • zalożyciel trustu,

  • powiernik trustu,

  • nadzorca trustu, jezeli zostal ustanowiony,

  • beneficjent trustu,

  • inna osobe sprawujaca kontrole nad trustem,

  c) w przypadku klienta bedacego osoba fizyczną prowadzacą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okolicznosci mogacych wskazywac na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inna osobe fizyczna lub osoby fizyczne, przyjmuje sie, ze taki klient jest jednoczesnie beneficjentem rzeczywistym;

Jakich narzędzi można używać do znalezienia beneficjenta rzeczywistego ?

W celu ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego polskiej spółki prawa handlowego niezbędny jest dostęp do struktury własnościowej przedsiębiorstwa który można uzyskać za pomocą narzędzia NIP Skaner, które pozwala na masowe i zautomatyzowane pobieranie danych z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie zadanego zbioru Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Następnie specjalistyczne algorytmy modułu UBO Discovery dokonują analizy struktury własnościowej w celu poszukiwania osób fizycznych posiadających minimum 25 procent kontroli nad przedsiębiorstwem do pięciu poziomów zagłębienia.

Czy wiesz że: