Menu:

Dostępne moduły:

Kontakt:

Właścicielem platformy jest:
Machine Mind Limited
35 Follager Road
Rugby
United Kindgom
office@machinemind.ltd
+44 7447675934
WWW: MachineMind.ltd

Kto to jest PEP ?

PEP to akronim angielskiego pojęcia Politically Exposed Person określającego osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Polska ustawa AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 zalicza:

Szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów
Członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów
Członków organów zarządzających partii politycznych,
Członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych
Członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
Ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
Dyrektorów, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
Dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Jak sprawdzić czy mój klient jest PEPem ?

Oferowany przez nas moduł Listy PEP pozwala na sprawdzenie statusu osoby w naszej stale aktualizowanej bazie danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Sprawdzenia statusu PEP odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska weryfikowanej osoby.

Jeżeli osoba znajduje się na liście PEP otrzymają Państwo informację zwrotną.

W niektórych przypadkach zostanie dodatkowo zwrócona informacja o ostatnim znanym stanowisku danej osoby, mieście urodzenia i kategorii PEP.

Dostęp do modułu list PEP jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy analitycznej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) i jest rozliczany za każde zapytanie - w ramach wykupionych pakietów (prepaid)


HyperFlow - usługi AML i CTF PEP sanction check
HyperFlow - usługi AML i CTF PEP sanction check
HyperFlow - usługi AML i CTF PEP sanction check

Zapraszamy do bezpłatnego przetetestowania modułu list PEP

Czy wiesz że: